Regulamin promocji „Płać Masterpass za zakupy codzienne”
I. Postanowienia wstępne
Organizatorem promocji „Płać Masterpass za zakupy codzienne” jest Carrefour Polska Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000020710, NIP 937-00-08-168, o kapitale zakładowym w wysokości 1.970.719.050,00 zł (dalej Carrefour).
II. Słowniczek użytych pojęć
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, mają następujące znaczenie:
1. Voucher – kupon rabatowy o wartości 25 zł zawierający kod promocyjny, uprawniający Uczestnika do otrzymania zniżki na zakupy w sklepie internetowym zakupycodzienne.carrefour.pl na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Zakupycodzienne – sklep internetowy dostępny na stronie www.zakupycodzienne.carrefour.pl prowadzony przez Carrefour Polska Sp. z o.o.
3. Produkty – produkty dostępne w Zakupycodzienne z wyjątkiem:
a) wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących te wyroby, symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych;
b) produktów początkowego żywienia niemowląt;
c) alkoholu i towarów których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego z wyłączeniem piwa.
4. Promocja – promocja, której zasady określa niniejszy Regulamin.
5. Masterpass - elektroniczny portfel płatniczy Masterpass by Mastercard dostępny jako jednej z metod płatności na www.zakupycodzienne.carrefour.pl
III. Warunki skorzystania z oferty
1. Promocja trwa od 1 października 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. lub do wyczerpania puli Voucherów promocyjnych.
2. Uczestnik, który w okresie od 1 października 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. (lub do wcześniejszego wyczerpania puli Voucherów promocyjnych) spełni łącznie poniższe warunki:
a) w ramach oferty sklepu internetowego w Zakupycodzienne dokona jednorazowo jednej transakcji zakupu Produktów o łącznej wartości przewyższającej lub równej 50,00 złotych brutto po uwzględnieniu rabatów, oraz
b) zapłaci za przedmiotowe zakupy przy użyciu Masterpass
jest uprawniony do otrzymania Vouchera.
3. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 2 powyżej Uczestnik otrzyma wraz z przesyłką zakupionego towaru Voucher o wartości 25 zł na następne zakupy w Zakupycodzienne.
4. W ramach jednego zakupu Produktów w Zakupycodzienne możliwe jest otrzymanie jednego Vouchera. Pula Voucherów jest ograniczona i wynosi 8.000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk. W przypadku wyczerpania puli Voucherów promocja zostanie zakończona, o czym Carrefour poinformuje zamieszczając komunikat na stronie www.zakupycodzienne.carrefour.pl.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli Voucherów dostępnych w ramach promocji. O zwiększeniu puli Voucherów Carrefour poinformuje klientów umieszczając komunikat na stronie internetowej www.zakupycodzienne.carrefour.pl.
6. Voucher nie będzie wydawany w inny sposób lub w innym terminie niż określony w ust. 3 powyżej.
7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ustawowo określonym terminie, Voucher uczestnika zostanie zablokowany i nie będzie możliwości jego wykorzystania.
IV. Realizacja Vouchera
1. Voucher jest kuponem, uprawniającym do uzyskania jednorazowego rabatu w wysokości 25 zł brutto na następne zakupy Produktów oferowanych w Zakupycodzienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 - 4 poniżej.
2. Voucher podlega realizacji tylko i wyłącznie w Zakupycodzienne podczas kolejnych zakupów Uczestnika na kwotę minimum 50 zł brutto oraz wyłącznie w terminie na nim określonym.
3. Voucher nie podlega realizacji poprzez zakupy w mCarrefour w aplikacji mobilnej „Mój Carrefour.
4. Warunkiem realizacji Vouchera jest wpisanie podczas dokonywania płatności kodu rabatowego umieszczonego na Voucherze w dedykowanym do tego polu na Zakupycodzienne oraz zapłacenie za zakupy przy użyciu Masterpass.
5. Vouchery nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego.
6. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Vouchera po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
7. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
8. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z Regulaminem promocji, a udział w Promocji wymaga od uczestnika przestrzegania warunków opisanych w Regulaminie. Biorąc udział w Promocji uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
V. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 200 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.com lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w Promocji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do uczestnictwa w Promocji (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
b) ewentualnego rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obronę przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta oraz, w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na reklamację pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
6. W przypadku złożenia reklamacji odbiorcą danych Uczestnika może być Mastercard Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu – ze względu na jego szczególną sytuację - wobec przetwarzania danych. Administrator może jednak przetwarzać dane mimo złożonego sprzeciwu, jeśli administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w Promocji i w celu ewentualnego przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uczestnictwa w Promocji i ewentualnego przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji.
VI. Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres:
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa
z dopiskiem "Płać Masterpass za zakupy codzienne".
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Celem rozpatrzenia reklamacji Uczestnik może zostać poproszony o przedłożenie dowodu dokonania transakcji w tym potwierdzenia dowodu opłacenia transakcji przy użyciu Masterpass.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wraz z wysłaniem odpowiedzi wynosi nie więcej niż 30 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi na papierze lub na innym trwałym nośniku.
6. Postępowanie reklamacyjne nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia przez Uczestnika jego praw na drodze postępowania sądowego lub w postępowaniu prowadzonym przed innym właściwym organem, w szczególności do dochodzenia praw przed właściwym organem lub sądem nie jest wymagane wyczerpanie przez Uczestnika drogi postepowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.
VII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje o niniejszej Promocji dostępne w materiałach reklamowych Organizatora mają jedynie charakter informacyjny.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zakupycodzienne.carrefour.pl
3. Carrefour zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, tj. zakończenia prowadzenia przez organizatora działalności gospodarczej w zakresie sklepu internetowego dostępnego na stronie www.zakupycodzienne.carrefour.pl, z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników. O przedmiotowych zmianach Regulaminu Organizatorzy poinformują z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie nowej treści Regulaminu w sposób określony w zdaniu następującym. Zmienione warunki regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.zakupycodzienne.carrefour.pl
4. Promocja opisana w niniejszym Regulaminie łączy się z innymi promocjami, zniżkami lub podobnymi akcjami organizowanymi przez Organizatora, w szczególności organizowanymi na stronie www.zakupycodzienne.carrefour.pl
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Artykuły spożywcze
Drogeria, kosmetyki i zdrowie
Zakupy niecodzienne
Elektronika
Dom i ogród
Wyposażenie domu