Nie wybrałeś sklepu

Rejestracja

Rozpocznij proces rejestracji

LOGO FACEBOOKZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ FACEBOOK
LOGO GOOGLEZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ GOOGLE

Rejestracja

Dziękujemy!

Formularz rejestracyjny został poprawnie wypełniony przez Ciebie.
Na podany przez Ciebie w formularzy adres e-mail została wysłana wiadomość zawierająca link weryfikacyjny. Kliknij w link, aby zakończyć proces rejestracji.

Rejestracja

Dane do logowania

Znajduje się na rewersie karty, którą otrzymałeś w sklepie.
Hasło powinno składać się z min. 8 znaków i zawierać przynajmniej jedną małą i wielką literę oraz cyfrę.
- -
-

Rejestracja

Dane adresowe

Numer telefonu powinien zawierać maksymalnie 9 cyfr.

Rejestracja

Aby zarejestrować konto musisz wyrazić następujące zgody.

Informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ul. Targowej 72. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej obsługi programu lojalnościowego Rodzinka, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej oraz w celach statystycznych. W przypadku wyrażenia odrębnych zgód dane osobowe będą przetwarzane w celach objętych tymi zgodami. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu profilowania, podane dane osobowe wraz z informacjami o dokonywanych przez Panią/Pana zakupach będą wykorzystywane, aby w sposób zautomatyzowany oceniać preferencje zakupowe i przygotować dedykowane dla Pani/Pana oferty. W ten sposób przedstawiane oferty będą lepiej dopasowane do Pani/Pana potrzeb. Informujemy, że dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w programie lojalnościowym.. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam Carrefour Polska Sp. z o.o. zgodę na:

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA
DLA STAŁYCH KLIENTÓW
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014


I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ.

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

1. Organizator – spółka Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20710, NIP: 937-00-08-138, kapitał zakładowy w wysokości 4.361.143.824 złotych.
2. Bon Carrefour – bon zakupowy Carrefour wydawany Uczestnikowi Seniorowi lub Uczestnikowi w przypadkach określonych w Regulaminie. Wzór Bonu Carrefour stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Breloczek - Karta wydawana Uczestnikowi w liczbie 2 sztuk, z której może korzystać, wybrana przez Uczestnika osoba trzecia, w tym osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, której Uczestnik przekazał Breloczek. Breloczek nie jest kartą kredytową lub płatniczą lub innym środkiem płatniczym.
4. e-Kupon Senior - kupon rabatowy Carrefour z unikalnym kodem kreskowym wydawany Uczestnikowi Programu Senior, wzór e-Kuponu Senior stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. e-Kupon Nagroda - kupon rabatowy Carrefour z unikalnym kodem kreskowym o wartości do 10 zł brutto, który może otrzymać Uczestnik Programu, wzór e-Kuponu Nagroda stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
6. Formularz Zgłoszeniowy – formularz zawierający dane osobowe osoby przystępującej do Programu lub Programu Senior oraz zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora. Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi Załącznik 4 do niniejszego Regulaminu.
7. Infolinia – infolinia dla klientów Organizatora, numer telefonu 801 200 000.
8. Karta - wydana Uczestnikowi karta, oznaczona indywidualnym kodem kreskowym, umożliwiającym identyfikację danego Uczestnika. Z karty może korzystać jedynie Uczestnik lub osoba przez niego uprawniona. Karta nie jest kartą kredytową lub płatniczą bądź innym środkiem płatniczym.
9. Karta Seniora - wydana Uczestnikowi Senior karta, oznaczona indywidualnym kodem kreskowym, umożliwiającym identyfikację Uczestnika Seniora. Z karty może korzystać jedynie Uczestnik Senior. Karta nie jest kartą kredytową lub płatniczą bądź innym środkiem płatniczym.
10. Punkty – Punkty przyznawane Uczestnikowi za zakup Produktów w Sklepach.. W Sklepach które zostały oznaczone w Załączniku nr 5 albo w Załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu.
11. Produkty – produkty dostępne w Placówkach z wyjątkiem:
a) paliwa;
b) papierosów;
c) doładowań telefonicznych pre-paid;
d) płatności dokonywanych w kasach w ramach programu „Twoje Rachunki”;
e) alkoholu i towarów których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego (z wyjątkiem piwa);
f) preparatów do początkowego żywienia niemowląt;
g) Produktów dużego AGD.
11. Produkty dużego AGD - pralki, suszarki, pralko-suszarki, lodówki, zamrażarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, zmywarki, okapy.
12. Placówka – Sklep lub Sklep Senior.
13. Program Rodzinka - program zorganizowany przez Organizatora w celu nagradzania stałych klientów, którego zasady określone są w niniejszym Regulaminie.
14. Program Senior – program stanowiący dodatkowy rodzaj Programu dla stałych klientów, zawierający specjalne warunki przystąpienia, zorganizowany przez Organizatora w celu nagradzania klientów Sklepów Senior , którzy w dniu przystąpienia do Programu Senior ukończyli 60 lat. Lista Sklepów Senior stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
15. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Programie Rodzinka. Regulamin dostępny jest w „Punkcie Obsługi Klienta”, który znajduje się w każdej Placówce oraz na stronie www.carrefour.pl.
16. Sklep Senior - sklep biorący udział w Programie Senior. Lista Sklepów Senior stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
17. Sklep – sklep należący do sieci Organizatora. Lista Sklepów stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.
18. Uczestnik - uczestnikiem Programu Rodzinka może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która wyrazi chęć wzięcia udziału w Programie i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa.
19. Uczestnik Senior - uczestnikiem Programu Senior może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu przystąpienia do Programu Senior ukończyła 60 lat, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz wyrazi chęć wzięcia udziału w Programie Senior i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa. Wszelkie postanowienia Regulaminu odnoszące się do Uczestnika odnoszą się jednocześnie do Uczestnika Seniora za wyjątkiem sposobu przystępowania do Programu Senior.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program Rodzinka prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepach. Program Senior prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepach Senior.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i załączników do niego. O zmianach w treści Regulaminu bądź załączników do niego, Uczestnik zostanie powiadomiony, z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w sklepach objętych Programem Rodzinka oraz Programem Senior ww. zmian wprowadzanych w Regulaminie, załącznikach do niego lub poprzez przesłanie listu na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym lub poprzez przesłanie SMS albo e-mail, jeśli Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie elektronicznej. Ogłoszenie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Rodzinka, jeżeli Uczestnik nie wypowie swojego uczestnictwa w Programie w terminie jednego miesiąca od jego zmiany, uznaje się, iż Uczestnik wyraża zgodę na wprowadzoną zmianę.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, Karty Seniora lub Breloczka, oraz ich używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
4. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika Programu Rodzinka lub Programu Senior warunków określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez niezgodne z Regulaminem korzystanie z Karty, Karty Seniora lub Breloczka, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie Rodzinka lub Programie Senior uprawnień, łącznie z wykluczeniem z Programu Rodzinka lub Programu Senior a w konsekwencji unieważnieniem Karty i Breloczków i utratą zebranych Punktów oraz brakiem możliwości realizacji wydanych do Karty lub Karty Seniora e-Kuponów Senior lub e-Kuponów Nagroda.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do oferowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej dodatkowych akcji promocyjnych związanych z Programem Rodzinka, tym spośród Uczestników, którzy na Formularzu Zgłoszeniowym wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie Rodzinka może otrzymać Kartę oraz dwa Breloczki w dowolnej Placówce a następnie zobowiązana jest do niezwłocznego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego w jeden z opisanych poniżej sposobów:
a) poprzez wypełnienie w sposób prawidłowy i kompletny, zgodny z prawdą oraz podpisanie Formularza Zgłoszeniowego a następnie jego złożenie w dowolnej Placówce;
b) poprzez zgłoszenie się do dowolnej Placówki i podpisanie wypełnionego przez pracownika Organizatora Formularza Zgłoszeniowego. Pracownik Organizatora wypełnia przedmiotowy formularz w oparciu o dane udostępnione mu przez przyszłego Uczestnika;
c) poprzez połączenie telefoniczne z Infolinią i podanie danych niezbędnych do przystąpienia do Programu określonych w niniejszym Regulaminie;
d) poprzez wypełnienie w sposób prawidłowy i kompletny, zgodny z prawdą Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.carrefour.pl. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego Organizator wysyła na podany przez przyszłego Uczestnika adres e-mail link, którego kliknięcie stanowi potwierdzenie zamiaru przystąpienia do Programu.
2. Uczestnik poprzez pierwsze użycie Karty potwierdza, że akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie Senior powinna zgłosić się do Sklepu Senior i podpisać wypełniony przez pracownika Organizatora Formularz Zgłoszeniowy. Pracownik Organizatora wypełnia przedmiotowy formularz w oparciu o dane udostępnione mu przez przyszłego Uczestnika Programu Senior.
4. Uczestnik przystępując do Programu Senior w sposób określony w ust. 3 akceptuje ustalone przez Organizatora zasady realizacji Programu Rodzinka lub Programu Senior.
5. Przystępując do Programu Senior na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnik Senior przystępuje jednocześnie do Programu Rodzinka.
6. Program Rodzinka działa w Sklepach a nie działa w Sklepach Senior, za wyjątkiem jedynie tych Sklepów Senior, które zostały wyszczególnione spośród wszystkich Sklepów Senior wymienionych w Załączniku nr 5.
7. Podanie w Formularzu Zgłoszeniowym następujących danych: imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres do korespondencji, w szczególności nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, jest warunkiem niezbędnym do udziału w Programie Rodzinka, dodatkowo w przypadku Programu Senior niezbędne jest podanie daty urodzenia Uczestnika. Potwierdzeniem podawanych przez Uczestnika danych będą dane zawarte w jego dowodzie osobistym.
8. Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, jest Organizator, który będzie je wykorzystywał w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i w zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody.
9. Uczestnik ma prawo kontroli, modyfikacji oraz sprostowania danych ujętych w Formularzu Zgłoszeniowym.
10. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o wszelkich zaistniałych zmianach danych ujętych w Formularzu Zgłoszeniowym.
11. W celu dokonania zmian danych, Uczestnik powinien z dowodem osobistym oraz z Kartą udać się do „Punktu Obsługi Klienta” Placówki lub zadzwonić na Infolinię. Pracownik Organizatora dokona wszelkich potrzebnych zmian w systemie po okazaniu dowodu osobistego oraz Karty w „Punkcie Obsługi Klienta” lub po weryfikacji Uczestnika poprzez Infolinię. Zmiana danych poprzez Infolinię nie jest możliwa w Programie Senior.
12. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji podanych przez Uczestnika Seniora danych osobowych co najmniej raz w ciągu każdego roku kalendarzowego obowiązywania Programu Senior. W tym celu Uczestnicy Seniorzy zostaną powiadomieni o konieczności udania się do Punktu Obsługi Klienta w Sklepie Senior w terminie 30 dni od podania takiej informacji, celem potwierdzenia danych osobowych podawanych przy przystąpieniu do Programu.
13. W przypadku braku potwierdzenia danych osobowych Uczestnika Seniora lub w sytuacji gdy dane osobowe okażą się niezgodne z podanymi w Formularzu Zgłoszeniowym uniemożliwiając tym samym jego dalsze uczestnictwo w Programie Senior, począwszy od kolejnej transakcji zakupu Produktów otrzymanie e-Kuponu Seniora przez Uczestnika Seniora nie będzie możliwe.
14. Po upływie pierwszego roku kalendarzowego od daty przystąpienia przez Uczestnika Seniora do Programu Senior i otrzymania Karty Seniora, Uczestnik Senior po dokonaniu zakupu Produktów otrzyma na wydruku niefiskalnym informację o konieczności zgłoszenia się do Punktu Obsługi Klienta w Placówce w celu weryfikacji danych osobowych podawanych przy przystąpieniu do Programu. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie przekazywana Uczestnikowi Seniorowi podczas trzech kolejnych transakcji zakupu Produktów dokonywanych we wtorki. W przypadku braku potwierdzenia danych osobowych Uczestnika Seniora lub w sytuacji gdy dane osobowe okażą się niezgodne z podanymi w Formularzu Zgłoszeniowym uniemożliwiając tym samym jego dalsze uczestnictwo w Programie Senior, począwszy od kolejnej czwartej transakcji zakupu Produktów nie będzie możliwe otrzymanie e-Kuponu Senior przez Uczestnika Seniora. W terminie do 7 dni po potwierdzeniu w Punkcie Obsługi Klienta, iż dane osobowe Uczestnika Seniora są zgodne z podanymi w Formularzu Zgłoszeniowym, Uczestnikowi Seniorowi zostaną wydane Bony o wartości identycznej jak e-Kupony Senior, które powinien był otrzymać podczas transakcji zakupu Produktów w dniu w którym dokonana została pozytywna weryfikacja jego danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania powtórnej weryfikacji danych osobowych Uczestnika Seniora po upływie każdego kolejnego roku kalendarzowego od dokonania ostatniej pozytywnej ich weryfikacji.
15. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nieotrzymania e-Kuponów Senior z powodu braku potwierdzenia danych osobowych lub w przypadku gdy dane okażą się niezgodne z podanymi w Formularzu Zgłoszeniowym uniemożliwiając tym samym jego dalsze uczestnictwo w Programie Senior.
16. W przypadku gdy osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie Rodzinka otrzymała od Organizatora Kartę, jednakże Formularz Zgłoszeniowy nie został przez ww. osobę prawidłowo wypełniony lub nie został zwrócony Organizatorowi a Karta jest używana, Organizatorowi przysługuje prawo do zablokowania Karty do momentu dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego lub uzupełnienia brakujących danych na Formularzu Zgłoszeniowym w sposób określony w ust.1. pkt a, b, c. W takim przypadku osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie po dokonaniu zakupu Produktów i użyciu Karty otrzyma na wydruku niefiskalnym informację o konieczności zgłoszenia się do Punktu Obsługi Klienta w Placówce w celu zwrócenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego lub uzupełnienia brakujących danych. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie przekazywana ww. osobie poprzez wydruk niefiskalny po dokonaniu zakupów Produktów w Placówce przez okres 60 dni kalendarzowych. W przypadku braku zwrotu prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego lub braku uzupełnienia danych przez ww. osobę w wyżej wymienionym terminie, Karta zostanie zablokowana i nie będzie możliwości zbierania Punktów, otrzymywania e-Kuponów Nagroda ani otrzymywania innych korzyści związanych z udziałem w Programie. W przypadku dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego lub uzupełnienia brakujących na Formularzu Zgłoszeniowym danych i przystąpienia do Programu jako Uczestnik, Karta zostanie odblokowana jednakże nie będzie możliwości otrzymania Punktów oraz e-Kuponów Nagroda ani innych korzyści związanych z udziałem w Programie za okres, w którym Karta była zablokowana a osoba, która jej używała nie była Uczestnikiem Program

IV. KARTA I BRELOCZKI

1. Karta jest aktywowana poprzez jej pierwsze użycie podczas zakupu Produktów w Placówce. Postanowienia Regulaminu dotyczące Karty mają zastosowanie również do Breloczków, jeśli nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie lub nie są one sprzeczne z akcesoryjnym charakterem Breloczków.
2. Przystępując do Programu Senior na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnik Senior, który nie był dotychczas Uczestnikiem Programu Rodzinka, przystępuje jednocześnie do Programu Rodzinka, jednakże w takim wypadku wydawana jest Uczestnikowi wyłącznie Karta Senior, którą Uczestnik Senior może się posługiwać na takich samych zasadach jak Kartą w Programie Rodzinka.
3. Karta, Karta Seniora oraz Breloczki wydawane są Uczestnikowi nieodpłatnie, pozostają własnością Organizatora oraz są niezbywalne.
4. Uczestnik jest zobowiązany używać Karty, Karty Seniora oraz Breloczków zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Uczestnik może przekazać Breloczki wybranym przez Uczestnika osobom trzecim do używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osoby, którym Uczestnik przekazał Breloczki do używania nie mogą przekazywać ich kolejnym osobom do używania.
5. Uczestnik Senior nie może przekazywać Karty Seniora osobom trzecim.
6. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę, dwa Breloczki albo jedną Kartę Seniora.
7. Karta, Karta Seniora oraz Breloczki mogą być używane od dnia ich wydania Uczestnikowi do dnia zakończenia Programu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
8. Okres ważności Breloczka nie może być dłuższy niż okres ważności Karty. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu ważności Karty, Karty Seniora oraz Breloczków.
9. Uczestnik zamienia zgromadzone Punkty na e-Kupon Nagrodę w Sklepach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
10. Punkty zbierane przez Uczestnika nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.

V. USZKODZENIE, ZNISZCZENIE, UTRATA KARTY LUB BRELOCZKÓW

1. W przypadku uszkodzenia lub utraty Karty, Karty Seniora lub Breloczka, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie udać się do „Punktu Obsługi Klienta” Sklepu lub odpowiednio Sklepu Seniora i zawiadomić o tym fakcie Organizatora, który podejmie dalsze działania mające na celu zablokowanie Karty, Karty Seniora i Breloczków, a następnie Uczestnik ma prawo wystąpić o wydanie mu nowej Karty i Breloczków lub Karty Seniora. Uczestnik może otrzymać nową Kartę lub Kartę Seniora oraz Breloczki, jedynie po dokonaniu powyższego zgłoszenia i spełnieniu określonych w Regulaminie warunków przystąpienia do Programu Rodzinka lub Programu Seniora, przy czym w przypadku zgłoszenia uszkodzenia (zniszczenia) Karty, Karty Seniora lub Breloczka do wniosku o wydanie nowej Karty lub Karty Seniora i Breloczków należy dołączyć uszkodzoną Kartę lub Kartę Seniora i Breloczki.
2. Po dokonaniu zgłoszenia przez Uczestnika utraty lub zniszczenia Karty z jednoczesnym wnioskiem o wydanie nowej Karty, poprzednia Karta zostanie zablokowana, a dotychczas zgromadzone przez Uczestnika Punkty zostaną zapisane na nowym koncie Uczestnika prowadzonym dla nowej Karty. Dotychczas wydane do Karty e-Kupony Nagroda nie będą mogły zostać zrealizowane. W takim przypadku Uczestnik powinien udać się do Punktu Obsługi Klienta z dotychczas wydanymi do utraconej lub zniszczonej Karty e-Kuponami Nagroda, które nie zostały do chwili utraty lub zniszczenia Karty zrealizowane i jednocześnie termin ich realizacji nie upłynął, gdzie zostaną mu wydane Bony o wartości identycznej jak ww. e-Kupony. Po dokonaniu zgłoszenia przez Uczestnika Seniora utraty lub zniszczenia Karty z jednoczesnym wnioskiem o wydanie nowej Karty Seniora, poprzednia Karta Seniora zostanie zablokowana, a dotychczas wydane do Karty Seniora e-Kupony Senior nie będą mogły zostać zrealizowane. W takim przypadku Uczestnik Senior powinien udać się do Punktu Obsługi Klienta z dotychczas wydanymi do utraconej lub zniszczonej Karty Senior e-Kuponami Senior, które nie zostały do chwili utraty lub zniszczenia Karty Seniora zrealizowane i jednocześnie termin ich realizacji nie upłynął, gdzie zostaną mu wydane Bony o wartości identycznej jak ww. e-Kupony Senior. W przypadku gdy na utraconej lub zniszczonej Karcie Seniora były zgromadzone Punkty w Programie, zostaną one zapisane na nowym koncie Uczestnika prowadzonym dla nowej Karty Seniora.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty, Karty Seniora lub Breloczka.
4. Karta lub Karta Seniora zablokowana w wyniku zgłoszenia dokonanego przez Uczestnika w trybie określonym powyżej, nie może być używana. W przypadku odnalezienia zablokowanej Karty lub Karty Seniora Uczestnik powinien zgłosić się do „Punktu Obsługi Klienta” Placówki, celem zwrócenia Karty oraz Breloczków Organizatorowi.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY I GROMADZENIA PUNKTÓW.

1. Karta lub Karta Seniora może być używana we wszystkich w Sklepach.
2. Organizator może oferować Uczestnikom zakup niektórych wskazanych przez Organizatora Produktów w specjalnej cenie promocyjnej w danym okresie jednakże wyłącznie w Sklepach które zostały oznaczone w Załączniku nr 6 albo w Załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik zbiera Punkty, na zasadach opisanych w Regulaminie poprzez dokonanie zakupu w Sklepach Produktów - zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
4. Za zakup Produktów w Sklepie Uczestnikowi przyznane zostaną Punkty zgodnie z poniższymi zasadami, po uwzględnieniu innych rabatów z których korzysta Uczestnik naliczanych bezpośrednio przy kasie, w tym posiadanych przez Uczestnika e-Kuponów Nagroda:
a) zakup Produktów od 0,01 zł do 9,99 zł – 1 Punkt;
b) zakup Produktów od 10,00 zł do 19,99 zł – 3 Punkty;
c) zakup Produktów od 20,00 zł do 29,99 zł – 6 Punktów;
d) zakup Produktów od 30,00 zł do 39,99 zł – 9 Punktów itd;
5. Punkty nie będą przyznawane w przypadku gdy jednorazowa wartość zakupu Produktów przekroczy 1000 zł. Przy zakupach, których wartość przekracza 1000 złotych Uczestnik uzyskuje maksymalnie taką samą ilość Punktów, jak przy zakupie Produktów o łącznej wartości równej 1000 złotych.
6. Dodatkowe Punkty lub rabaty na zakup Produktów mogą zostać przyznane Uczestnikowi w przypadku, gdy w danym Sklepie organizowana jest akcja promocyjna umożliwiająca przyznanie Uczestnikowi Punktów lub rabatów za zakup określonych Produktów. Zasady akcji promocyjnych, w tym lista produktów objętych akcją sposób ich oznaczania oraz zasady naliczania Punktów lub rabatów, zostaną każdorazowo określone w dokumencie „Zasady Akcji Promocyjnej” udostępnianym Uczestnikom poprzez ogłoszenie w sklepach objętych Programem Rodzinka oraz na stronie www.carrefour.pl.
7. W celu otrzymania Punktów za zakup Produktów należy okazać kasjerowi Kartę lub Breloczek niezwłocznie po rozpoczęciu przez kasjera obsługiwania posiadacza ww. Karty lub Breloczka, nie później niż w momencie zakończenia przez kasjera skanowania kodów kreskowych Produktów nabywanych przez posiadacza Karty lub Breloczka. Jeśli Karta lub Breloczek nie zostaną okazane kasjerowi przed zakończeniem transakcji (wciśnięcie w kasie klawisza „podsuma”), Punkty nie będą mogły być przyznane. Późniejszy zapis Punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwy.
8. Uzyskane Punkty są rejestrowane na koncie Uczestnika po zakończeniu transakcji. Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje o stanie jego konta z treści paragonu.
9. W przypadku zaistnienia awarii systemu komputerowego, odpowiedzialnego za rejestrację Punktów, aplikacja kasowa będzie gromadziła niewysłane do systemu centralnego Punkty, które zostaną zarejestrowane na koncie Uczestnika niezwłocznie po usunięciu awarii. O aktualnym stanie konta Uczestnik dowie się z treści wydruku na paragonie zakupowym wydanym już po usunięciu awarii, przy kolejnej transakcji dokonanej przy użyciu Karty.
10. Punkty zebrane na Karcie przez jednego Uczestnika mogą być przekazywane innemu Uczestnikowi. Aby dokonać takiej zmiany, obaj Uczestnicy muszą zgłosić się wspólnie do „Punktu Obsługi Klienta” Sklepu jednego z ww. Uczestników. Po okazaniu Kart oraz dowodów osobistych pracownik „Punktu Obsługi Klienta” wprowadzi stosowne zmiany do systemu, co uczestnicy potwierdzą podpisem złożonym na stosownym formularzu. Uczestnik posiadający jednocześnie Kartę Seniora oraz Kartę może przekazać Punkty zgromadzone na Karcie Seniora na Kartę lub z Karty na Karcie Seniora w sposób określony powyżej.
11. W sytuacji niedokonania zakupów przy użyciu Karty lub Breloczka przez okres dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, Karta oraz Breloczki tracą ważność, a znajdujące się na koncie Uczestnika Punkty przepadają, bez prawa do jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu ze strony Uczestnika. Karta może zostać odblokowana przez Uczestnika poprzez jej ponowne użycie przy zakupie Produktów, z zastrzeżeniem iż wszelkie korzyści związane z uczestnictwem w Programie będą przyznane dopiero począwszy od drugiego dnia kalendarzowego po jej odblokowaniu.

VII. ZASADY WYKORZYSTANIA ZGROMADZONYCH PUNKTÓW I ICH WYMIANY NA E-KUPONY NAGRODA.

1. Wymiana Punktów na Nagrodę za Punkty będzie odbywała się automatycznie, co oznacza, iż w przypadku gdy na koncie Uczestnika zostaną zgromadzone Punkty w ilości 600 zostaną one wymienione automatycznie na jeden e-Kupon Nagroda. Stan konta Uczestnika zostanie zweryfikowany w systemie elektronicznym przed przyznaniem e-Kuponu Nagroda. Podczas jednej transakcji zakupu Produktów potwierdzonej paragonem fiskalnym Uczestnik może wymienić Punkty tylko na jeden e-Kupon Nagroda nawet jeśli zgromadził na swoim koncie więcej niż 600 Punktów. Aby wymienić zgromadzone Punkty na kolejne e-Kupony Nagroda konieczne będzie dokonanie kolejnej transakcji zakupu Produktów na zasadach określonych w Regulaminie.
2. W celu odebrania e-Kuponu Nagroda Uczestnik jest zobowiązany do:
a) przedłożenia kasjerowi Karty lub Breloczka oraz
b) dokonania transakcji zakupów towarów w Sklepie.
3. Automatyczna wymiana Punktów na e-Kupon Nagroda będzie następować po dokonaniu przez Uczestnika zakupu towarów nie później niż w momencie zakończenia przez kasjera skanowania kodów kreskowych towarów nabywanych przez posiadacza Karty, pod warunkiem iż przed dokonaniem zapłaty Uczestnik zgromadził odpowiednią liczbę Punktów.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3 Uczestnik otrzymuje e-kupon Nagroda w dniu zakupu Produktów od kasjera razem z paragonem fiskalnym oraz zbiorczym wydrukiem niefiskalnym bezpośrednio po dokonaniu płatności. Po wydaniu przez kasjera Uczestnikowi e-Kuponu Nagroda Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania e-Kuponu Nagroda własnoręcznym podpisem złożonym na wydruku niefiskalnym. Paragon fiskalny na podstawie którego Uczestnik otrzymał przysługujący mu e-Kupon Nagroda nie będzie mógł stanowić podstawy do kolejnego przyznania e-Kuponu Nagroda, kasjer dokona na nim adnotacji informującej o wydaniu Uczestnikowi e-Kuponu Nagroda.
5. Wymiana Punktów na e-Kupon Nagroda spowoduje odpowiednie obniżenie ilości Punktów na koncie Uczestnika o odpowiednią liczbę Punktów zgodnie z ust.2. Obniżenie stanu konta następuje z chwilą odbioru przez Uczestnika e-Kuponu Nagroda.
6. Odbiór e-Kuponu Nagroda może nastąpić w dowolnym Sklepie.
7. W sytuacji gdy z przyczyn technicznych nie będzie możliwe wydanie Uczestnikowi e-Kuponu Nagrody, Uczestnik powinien udać się do Punktu Obsługi Klienta w Sklepie gdzie zostanie mu wydany Bon Carrefour o wartości zgodnej z wartością e-Kuponu Nagrody.

VIII. WARUNKI OTRZYMANIA E-KUPONU SENIOR PRZEZ UCZESTNIKA SENIORA

1. Warunkiem otrzymania e-Kuponu Seniora przez Uczestnika Seniora jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) dokonanie w Sklepie Senior we wtorek podczas obowiązywania Programu Senior jednorazowo zakupu Produktu/ów o łącznej wartości równej lub przewyższającej 50 złotych brutto po uwzględnieniu innych rabatów z których korzysta Uczestnik Senior naliczanych bezpośrednio przy kasie, w tym posiadanych przez Uczestnika Seniora e-Kuponów;
b) okazanie przed dokonaniem płatności w kasie aktywnej Karty Seniora, która następnie zostanie zeskanowana przez kasjera nie później niż w momencie zakończenia przez kasjera skanowania kodów kreskowych Produktów nabywanych przez posiadacza Karty Seniora. Jeśli Karta Seniora nie zostanie okazana kasjerowi przed zakończeniem transakcji (wciśnięcie w kasie klawisza „podsuma”), e-Kupony Senior nie będą mogły być przyznane. Późniejsze przyznanie e-Kuponów Senior na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe;
c) dokonanie płatności za wszystkie widniejące na paragonie fiskalnym towary, w tym Produkty.
2. W przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba posługująca się Kartą Seniora nie jest Uczestnikiem Seniorem, któremu została ona wydana, kasjer może odmówić przyjęcia Karty Seniora oraz zażądać od osoby posługującej się Kartą Seniora dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, a w szczególności potwierdzającego wiek tej osoby lub zażądać aby osoba ta udała się do Punktu Obsługi Klienta celem potwierdzenia ww. danych. W przypadku gdy, dane osoby posługującej się Kartą Seniora będą zgodne z danymi Uczestnika Seniora, co zostanie potwierdzone przez pracownika Punktu Obsługi Klienta, zostaną mu wydane Bony o wartości identycznej jak e-Kupon Senior do zrealizowanej transakcji zakupu Produktów potwierdzonej paragonem fiskalnym.
3. Wartość otrzymanego e-Kuponu Senior uzależniona jest od ostatecznej kwoty figurującej na paragonie fiskalnym potwierdzającym dokonane przez Uczestnika Seniora zakupu Produktów w Sklepie Seniora, po uwzględnieniu wszystkich wykorzystanych przez Uczestnika Seniora rabatów, według następującego schematu:
a) w przypadku kwoty o wartości równej lub przewyższającej 50,00 złotych brutto do 99,99 złotych brutto, jeden e -Kupon Senior o wartości do 5 złotych brutto;
b) w przypadku kwoty o wartości równej lub przewyższającej 100,00 złotych brutto do 149,99 złotych brutto, jeden e-Kupon Senior o wartości do 10 złotych brutto;
c) w przypadku kwoty o wartości równej lub przewyższającej 150,00 złotych brutto do 199,99 złotych brutto, jeden e-Kupon Senior o wartości do 15 złotych brutto.
d) w przypadku kwoty o wartości równej lub przewyższającej 200,00 złotych brutto do 249,99 złotych brutto, jeden e-Kupon Senior o wartości do 20 złotych brutto;
e) w przypadku kwoty o wartości równej lub przewyższającej 250,00 złotych brutto do 299,99 złotych brutto, jeden e-Kupon Senior o wartości do 25 złotych brutto;
f) w przypadku kwoty o wartości równej lub przewyższającej 300,00 złotych brutto jeden e- Kupon Senior o wartości do 30 złotych brutto.
4. Maksymalna wartość otrzymanego w jednym dniu e-Kuponu Senior wynosi 30 złotych brutto tj. e -Kupony Senior nie będą przyznawane od kwoty wydanej na Produkty przez Seniora przekraczającej 300,00 złotych brutto w ciągu jednego dnia, niezależnie od ilości dokonanych przez Uczestnika w danym dniu transakcji zakupu Produktów.
5. Uczestnik otrzymuje e-Kupon Senior w dniu zakupu Produktów od kasjera razem z paragonem fiskalnym bezpośrednio po dokonaniu płatności. Po wydaniu przez kasjera Uczestnikowi e-Kuponu Senior kasjer dokona adnotacji na odwrocie paragonu fiskalnego informującej o wydaniu Uczestnikowi e-Kuponu Senior. Paragon fiskalny na podstawie którego Uczestnik otrzymał przysługującą mu zgodnie z ust.2 i 3 e-Kupon Senior nie będzie mógł stanowić podstawy do kolejnego przyznania e-Kuponu.

IX. e-KUPON SENIOR I JEGO REALIZACJA.

1. Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. VIII Uczestnik Senior wraz z paragonem kasowym otrzymuje od kasjera e-Kupon Senior o wartości określonej w pkt VIII ust.3.
2. e-Kupon Senior jest kuponem na okaziciela, uprawniającym okaziciela e-Kuponu Senior do jednorazowego uzyskania rabatu na zakup Produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepach z zastrzeżeniem postanowień pkt II ust.5 oraz pkt III ust.14.
3. Możliwość realizacji jednego e-Kuponu Senior w terminie jego ważności uwarunkowana jest łącznym spełnieniem przez Uczestnika Seniora następujących warunków:
a) okazaniem przed dokonaniem płatności w kasie aktywnej Karty Seniora niezwłocznie po rozpoczęciu przez kasjera obsługiwania posiadacza ww. Karty Seniora, nie później niż w momencie zakończenia przez kasjera skanowania kodów kreskowych Produktów nabywanych przez Karty Seniora. Jeśli Karta Seniora nie zostanie okazana kasjerowi przed zakończeniem transakcji (wciśnięcie w kasie klawisza „podsuma”), e-Kupon Senior nie będą mogły być zrealizowane;
b) przekazaniem kasjerowi e-Kuponu Senior, który został wydany do okazywanej przez Uczestnika Seniora Karty Seniora;
c) dokonaniem zakupu Produktów w jednej z Placówek o minimalnej wartości przedstawionej poniżej:
- wartość e-Kuponu Senior do 5 złotych brutto – zakup Produktów o minimalnej wartości 6 zł brutto;
- wartość e-Kuponu do Senior 10 złotych brutto – zakup Produktów o minimalnej wartości 12 zł brutto;
- wartość e-Kuponu Senior do 15 złotych brutto – zakup Produktów o minimalnej wartości 18 zł brutto;
- wartość e-Kuponu Senior do 20 złotych brutto – zakup Produktów o minimalnej wartości 24 zł brutto;
- wartość e-Kuponu Senior do 25 złotych brutto – zakup Produktów o minimalnej wartości 30 zł brutto;
- wartość e-Kuponu Senior do 30 złotych brutto – zakup Produktów o minimalnej wartości 36 zł brutto;
4.e-Kupon Senior może zostać zrealizowany w kasie samoobsługowej jednakże jedynie po uprzedniej weryfikacji jego autentyczności przez kasjera.
5. Istnieje możliwość zrealizowania kilku e-kuponów, w tym e-Kuponów Senior jednocześnie do maksymalnej ilości 10 sztuk, jednakże łącznie przyznany Uczestnikowi Seniorowi rabat nie może w żadnym przypadku przekroczyć łącznie 90 % wartości zakupu Produktów.
6. e-Kupon Senior podlega realizacji wyłącznie w terminie na tym e-Kuponie Senior określonym.
7. e-Kupon Senior nie podlega wymianie na jego ekwiwalent pieniężny.
8. e-Kupony Senior nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-Kuponu Senior, po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi e-Kuponu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
9. e-Kupon Senior nie podlega wymianie ani zwrotowi.

X. e-KUPON NAGRODA I JEGO REALIZACJA.

1. e-Kupon Nagroda uprawniania jego posiadacza do jednorazowego uzyskania rabatu na zakup Produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepach z zastrzeżeniem postanowień pkt II ust.5 oraz pkt III ust.14.
2. Możliwość realizacji jednego e-Kuponu Nagroda w terminie jego ważności uwarunkowana jest łącznym spełnieniem przez Uczestnika następujących warunków:
a) okazaniem przed dokonaniem płatności w kasie aktywnej Karty niezwłocznie po rozpoczęciu przez kasjera obsługiwania posiadacza ww. Karty, nie później niż w momencie zakończenia przez kasjera skanowania kodów kreskowych Produktów nabywanych przez posiadacza Karty. Jeśli Karta nie zostanie okazana kasjerowi przed zakończeniem transakcji (wciśnięcie w kasie klawisza „podsuma”), e-Kupony Nagroda nie będą mogły być zrealizowane;
b) przekazaniem kasjerowi e-Kuponu Nagroda, który został wydany do okazywanej przez Uczestnika Karty;
c) dokonaniem zakupu Produktów w jednej z Placówek o minimalnej wartości 12 zł brutto.
3. e-Kupon Nagroda może zostać zrealizowany w kasie samoobsługowej jednakże jedynie po uprzedniej weryfikacji jego autentyczności przez kasjera.
4. Istnieje możliwość zrealizowania kilku e-Kuponów Nagroda jednocześnie do maksymalnej ilości 10 sztuk jednakże łącznie przyznany Uczestnikowi rabat nie może w żadnym przypadku przekroczyć łącznie 90 % wartości zakupu Produktów.
5. e-Kupon Nagroda podlega realizacji wyłącznie w terminie na nim określonym.
6. e-Kupon Nagroda nie podlega wymianie na jego ekwiwalent pieniężny.
7. e-Kupony Nagroda nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-Kuponu, po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi e-Kuponu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
8. e-Kupon Nagroda nie podlega wymianie ani zwrotowi.

XI REKLAMACJE

1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, do składania reklamacji, znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 nr. 141 poz. Z póż. zm. 1176).
2. W przypadku gdy Uczestnik lub Uczestnik Senior składa reklamację związaną z Programem Rodzinka lub Programem Senior w Punkcie Obsługi Klienta Sklepu lub Sklepu Senior, za wyjątkiem sytuacji gdy wyłącznym powodem reklamacji jest realizacja e-Kuponów Senior lub e-Kuponów Nagroda, do jej złożenia konieczne jest okazanie paragonu fiskalnego oraz zbiorczego wydruku niefiskalnego, na podstawie którego e-Kupon Senior lub e-Kupon Nagroda został mu wydany. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym) lub numer Karty albo Karty Seniora oraz powód reklamacji. Uczestnik lub Uczestnik Senior zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora.
3. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym; w szczególności do dochodzenia przez Użytkownika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku ze świadczeniem Usług nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Program organizowany jest na czas nieokreślony i rozpoczyna się od dnia 22 lutego 2006 roku, natomiast Program Senior rozpoczyna się od dnia 31 maja 2011 roku, z zastrzeżeniem iż Uczestnik Senior może przystąpić do programu i otrzymać Kartę Senior od dnia 24 maja 2011 roku, jednakże bez możliwości jej używania przed rozpoczęciem Programu Senior.
2. Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie Rodzinka lub w Programie Senior w każdym czasie, poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i złożenie pisemnego oświadczenia w „Punkcie Obsługi Klienta” Placówki lub za pośrednictwem Infolinii. Wraz z ww. oświadczeniem Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Karty Seniora lub Karty i Breloczków Organizatorowi. Uczestnik powinien zwrócić niewykorzystane e-Kupony Nagroda zostaną mu wtedy przyznane Bony Carrefour o wartości odpowiadającej 10 zł za każde 600 punktów posiadanych przez niego na Karcie. W sytuacji gdy rezygnacja dotyczy Programu Senior, Uczestnik powinien zwrócić niewykorzystane e-Kupony Senior zostaną mu wtedy przyznane Bony Carrefour o wartości zwracanych e-Kuponów Senior. Bony nie zostaną przyznane w przypadku rezygnacji z udziału w Programie za pośrednictwem Infolinii. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Rodzinka lub Programu Senior Organizator usunie z bazy danych, dane osobowe Uczestnika, które udostępnione zostały wyłącznie dla celów Programu Rodzinka lub Programu Senior.
3. Po zakończeniu Programu Rodzinka nie będzie możliwe gromadzenie ani wykorzystywanie Punktów.
4. Po zakończeniu Programu Rodzinka każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi otrzymaną Kartę, Kartę Seniora oraz Breloczki.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Rodzinka lub Programu Senior w stosunku do poszczególnych Sklepów lub Sklepów Senior jak również w stosunku do wszystkich Sklepów lub Sklepów Senior, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Uczestnika z 15-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Programu Rodzinka w „Punkcie Obsługi Klienta” Sklepu lub Sklepu Senior, która zostanie wykreślona z listy uczestniczących w Programie Rodzinka lub Programie Senior, lub, w sytuacji, gdy zakończenie Programu będzie dotyczyło wszystkich Placówek, we wszystkich Placówkach uczestniczących w Programie. W przypadku zakończenia Programu Rodzinka lub Programu Senior przez Organizatora, Uczestnik lub Uczestnik Senior ma prawo do realizacji przyznanych mu e-Kuponów Senior lub e-Kuponów Nagroda najpóźniej w terminie na nich określonych. W innych przypadkach, w szczególności nieskorzystania z ww. prawa lub niewykorzystania wszystkich Punktów, Uczestnik nie ma prawa do zgłaszania roszczeń z powyższego tytułu.
6. Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki:
załącznik nr 1 – wzór Bonów Carrefour
załącznik nr 2 - wzór e – Kuponu Senior
załącznik nr 3 – wzór e – Kuponu Nagroda
załącznik nr 4 – wzór Formularza Zgłoszeniowego
załącznik nr 5 – lista Sklepów Senior
załącznik nr 6 – lista Sklepów
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CARREFOUR.PL


I. DEFINICJE

Poniższym pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1. Serwis - platforma internetowa, do której prawa przysługują Carrefour, dostępna pod adresem www.carrefour.pl;
2. Carrefour - Carrefour Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ulicy Targowej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020710, posiadająca numer NIP 937-00-08-168, kapitał zakładowy 4 361 143 824,00 zł;
3. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu przez Carrefour na indywidualne żądanie Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i ogólnie obowiązujących przepisach;
4. Treści – teksty, grafiki, zdjęcia, materiały audiowizualne i wszelkie inne treści publikowane w Serwisie oraz Newsletterze przez Carrefour, w tym:
- dane lokalizacyjne, kontaktowe i informacje na temat godzin otwarć sklepów należących do sieci Carrefour;
- prezentacje aktualnych ofert handlowych Carrefour i akcji specjalnych organizowanych przez Carrefour lub w których Carrefour uczestniczy jako partner;
- regulaminy, w tym akcji specjalnych i programów lojalnościowych;
- charakterystyki i warunki korzystania usług świadczonych przez Carrefour, w tym usług finansowych;
- artykuły o charakterze edukacyjnym związane m.in. z ekologią, odpowiedzialnością społeczną, biznesem, poradnictwem konsumenckim i żywieniowym;
- oferty pracy;
5. Newsletter – cykliczna informacja handlowa wysyłana przez Carrefour na adres e-mail Użytkownika;
6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
7. Program Rodzinka – program lojalnościowy, którego organizatorem jest Carrefour, prowadzony w celu nagradzania stałych klientów. Zasady prowadzenia udziału w Programie Rodzinka określone zostały w Regulaminie Programu Rodzinka udostępnionym w Serwisie;
8. Uczestnik Programu Rodzinka – osoba fizyczna biorąca udział w Programie Rodzinka;
9. Konto Programu Rodzinka - konto w ramach Serwisu stworzone w celu gromadzenia danych Uczestnika Programu Rodzinka na potrzeby Programu Rodzinka;

II. WARUNKI ŚWIADACZENIA USŁUG

1. Z chwilą wejścia na stronę Serwisu dochodzi do zawarcia pomiędzy Carrefour a Użytkownikiem umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usług.
2. Usługi świadczone są w wybranych przez Użytkownika miejscu i czasie oraz przy użyciu wybranych przez Użytkownika urządzeń i aplikacji, w tym urządzeń mobilnych i kanałów RSS.
3. Usługi polegają w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi:
- wyświetlania Treści,
- korzystania z wyszukiwarek Serwisu;
- korzystania z okien kontaktowych;
- utworzenie i zarządzania utworzonym przez Użytkownika Kontem Programu Rodzinka;
4. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu i oprogramowania:
- szerokopasmowe łącze internetowe;
- przeglądarka internetowa (Internet Explorer 7 lub wyższy, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 lub wyższy, Opera 10 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript; Safari
- włączona obsługa plików cookies;
- włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
- system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
5. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Za działania, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, uznaje się w szczególności:
- ingerencję w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystania z niego;
- ingerencję w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.
6. Z zastrzeżeniem zdania następującego, zawarta pomiędzy Carrefour a Użytkownikiem umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika strony Serwisu. Do rozwiązania umowy przez Użytkownika, który:
- dokonał subskrypcji Newslettera niezbędna jest dodatkowo rezygnacja z subskrypcji zgodnie z rozdziałem IV poniżej;
- posiada utworzone Konto Programu Rodzinka niezbędne jest dodatkowo usunięcie Konto Programu Rodzinka zgodnie z rozdziałem III poniżej.
7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do Treści.
8. Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z Regulaminem. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje sie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

III. KONTO PROGRAMU RODZINKA

1. Każdy Uczestnik Programu Rodzinka ma prawo do założenia Konta Programu Rodzinka.
2. Warunki uczestnictwa w Programie Rodzinka i zasady jego prowadzenia opisane zostały szczegółowo w Regulaminie Programu Rodzinka dostępnym w Serwisie. Słowa pisane wielką literą w niniejszym rozdziale nie zdefiniowane w Regulaminie mają brzmienie przewidziane Regulaminem Programu Rodzinka.
3. Warunkiem utworzenia Konta Programu Rodzinka jest dokonanie rejestracji poprzez wprowadzenie do elektronicznego formularza następujących danych:
- płeć,
- imię,
- nazwisko,
- kod pocztowy,
- numer Karty Rodzinka (ew. numer kontrolny),
- adres E-mail
4. Uczestnik Programu Rodzinka ma prawo przekazać także dane takie jak: data urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu, których podanie nie jest niezbędne do utworzenia Konta Programu Rodzinka.
5. Uczestnik Programu Rodzinka ma możliwość za pośrednictwem Konta Programu Rodzinka dostęp do następujących uprawnień:
- dostęp do danych (bez możliwości edycji) przekazanych na potrzeby rejestracji, o której mowa powyżej lub przekazanych w chwili zgłoszenia uczestnictwa w Programie Rodzinka w formie przewidzianej Regulaminem Programu Rodzinka,
- możliwość weryfikacji ilości Punktów gromadzonych w ramach Programu Rodzinka,
- możliwość zmiany hasła do Konta Programu Rodzinka,
- dostęp do przewidzianych w ramach Programu Rodzinka kuponów punktowych i możliwość ich przypisania do Konta Programu Rodzinka, co umożliwia Uczestnikowi będącemu właścicielowi przedmiotowego Konta Programu Rodzinka ich realizację wyłącznie za okazaniem Karty bez potrzeby dodatkowego okazywania przedmiotowych kuponów punktowych,
- możliwość wydruku kuponów punktowych przypisanych do Konta Programu Rodzinka.
6. Uczestnik ma prawo do usunięcia Konta Programu Rodzinka poprzez skorzystanie opcji „usuń konto”. Usunięcie Konta Programu Rodzinka nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z pozostałych usług opisanych w rozdziale II ust. 3. Regulaminu i nie jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w Programie Rodzinka.
7. Uczestnika ma prawo edycji danych wskazanych powyżej na zasadach opisanych w rozdziale III Regulaminu Programu Rodzinka.


IV. NEWSLETTER

1. Newsletter zawiera aktualną w czasie wysyłania przez Carrefour ofertę handlową, informacje o nowościach w Serwisie oraz akcjach specjalnych i innych bieżących wydarzeniach dotyczących działalności Carrefour.
2. Newsletter jest wysyłany Użytkownikowi na jego żądanie wyrażone poprzez:
- wpisanie w tym celu adresu e-mail w formularzu subskrypcyjnym na stronie głównej Serwisu oraz
- potwierdzenie chęci subskrypcji poprzez aktywowanie linku zawartego w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w tym celu przez Użytkownika.
3. Newsletter jest przesyłany cyklicznie, średnio od dwóch do dziesięciu razy w miesiącu. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna.
4. Każda z wiadomości e-mail z Newsletterem wysłana przez Carrefour zawiera:
- informację o nadawcy,
- w pole „Temat" określa treść przesyłki,
- informację o sposobie rezygnowania z subskrypcji lub zmiany jej parametrów; Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Carrefour.
2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane na zasadach obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem rozdział III ust. 3 Regulaminu oraz ust. 5. poniżej.
4. Niezbędne do odbioru nagrody w konkursie lub skorzystania z innych uprawnień nabytych w drodze akcji specjalnych może być podanie dodatkowych danych, w szczególności danych umożliwiających wydanie nagród i innych upominków tj.: imię, nazwisko oraz adres. Dane te zostaną wykorzystane przez Carrefour jednorazowo, zgodnie z celem ich podania, a następnie zostanie zaprzestane ich przetwarzanie.

VI. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES („CIASTECZEK”)

1. Dla wygody Użytkownika Carrefour wykorzystuje w Serwisie technologię plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Technologia cookies w nie jest wykorzystywana przez Serwis do pozyskiwania jakichkolwiek danych o Użytkownikach.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymania sesji Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu (po uprzednim zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa następujące rodzaje plików cookies:
- cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
- cookies „stałe” są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Większość przeglądarek automatycznie zezwala na obsługę pliki cookies.
7. Carrefour informuje, iż wyłączenie lub ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, utrudniając lub uniemożliwiając korzystanie z Serwisu.
8. Instrukcja wyłączania cookies powinna być zawarta w regulaminie lub dokumentacji każdej z przeglądarek internetowych. Instrukcja wyłączania opcji przyjmowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach jest następująca:
- Internet Explorer
- w głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność
- w obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies
- klikamy na przycisk OK
- Google Chrome
- w głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome
- wybieramy zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane w sekcji Prywatność> Ustawienia treści
- w opcji Pliki cookies zaznaczamy pozycję "Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm"
- wybieramy przycisk Gotowe.
- Mozilla Firefox
- w głównym oknie programu klikamy na Narzędzia> Opcje> Prywatność Wybieramy opcję "Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika", pozycja pierwsza "Zawsze używaj trybu prywatnego" oraz pozycja ostatnia "Akceptuj ciasteczka" muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik)
- w obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK
- Safari
- w menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje> Bezpieczeństwo
- tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookies”
- Opera
- w menu przeglądarki wybieramy Narzędzie> Preferencje> Zaawansowane> Ciasteczka
- zaznaczamy opcję "Nigdy nie akceptuj ciasteczek"
- klikamy OK
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez osoby działające na zlecenie Carrefour oraz reklamodawców. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności reklamodawców, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookies.
10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia, znajdującego się pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/
11. Carrefour nie odpowiada za politykę prywatności, w tym wykorzystywanie cookies, stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

1. Poprzez rozpowszechnienie Treści Carrefour nie udziela Użytkownikom żadnych praw do ich wykorzystywania w celach innych niż wynikające z przeznaczenia Serwisu i wykraczających poza własny niekomercyjny użytek osobisty.
2. Każdorazowe wykorzystanie Treści wykraczające poza dozwolony zakres wymaga uzyskania uprzedniej zgody Carrefour wyrażonej w formie pisemnej.
3. Wszelkie znaki towarowe ujęte w Treściach podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek nieuprawnione ich wykorzystywanie stanowi naruszenie prawa.

VIII. ZASTRZEŻENIA

1. Zawarte w Treściach porady, w szczególności dotyczące odżywiania mają charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny i nie mogą zastąpić fachowej porady lekarskiej lub dietetycznej.
2. Carrefour nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Treściach
3. Carrefour nie ponosi odpowiedzialności za treść przepisów lub komentarzy dodawanych przez Użytkowników.
4. Carrefour nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
5. Carrefour na bieżąco podejmuje środki w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu. W razie wystąpienia jakichkolwiek błędów i problemów technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, Carrefour niezwłocznie po powzięciu takiej informacji rozpocznie działania, mające na celu ich usunięcie.
6. Treść związana z ofertą handlową stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), tylko o ile wyraźnie w niej tak zastrzeżono.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Każdy Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i z korzystaniem z Usług, w tym korzystanie z Konta Programu Rodzinka oraz z otrzymywaniem Newslettera.
2. Reklamacje można składać do Carrefour za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: carrefour@galluppolska.pl
- infolinii czynnej codziennie w godzinach 8.00-21.00 pod nr tel.: 801 200 000
- poczty na adres Carrefour: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa z dopiskiem Dział Marketingu
3. Rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie 30 dni od dnia od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Carrefour. Termin uważa się za zachowany przez Carrefour jeżeli przed jego upływem Carrefour wystosował do Użytkownika odpowiedz odpowiednio:
- na adres e-mail podany w tym celu przez Użytkownika - w przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub infolinii;
- na adres korespondencyjny podany w tym celu przez Użytkownika - w przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty.
4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym; w szczególności do dochodzenia przez Użytkownika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku ze świadczeniem Usług nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Carrefour oraz na stronie Serwisu w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2014 r.
2. Wszelkich zgłoszeń związanych z funkcjonowaniem z Serwisu i z korzystaniem z Usług oraz z otrzymywaniem Newslettera można dokonywać za pośrednictwem:
- dedykowanego formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie na stronie www.carrefour.pl
- poczty elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: carrefour@galluppolska.pl
- infolinii czynnej codziennie w godzinach 8.00-21.00 pod nr tel.: 801 200 000
- poczty na adres Carrefour: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa z dopiskiem Dział Marketingu
3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym m.in. przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
4. W przypadku zamiaru dokonania zmian w treści Regulaminu, Carrefour poinformuje o tym Użytkowników na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian poprzez publikację odpowiedniego komunikatu na stronie Serwisu.
5. W przypadku niezaakceptowania zmian przez Użytkownika powinien on powstrzymać się od dalszego korzystania z Serwisu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem przez niego umowy o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału II ust. 6 niniejszego Regulaminu.

Uwaga

Wprowadziłeś błędne dane.

Podany numer karty jest nieprawidłowy. Zgłoś się do Punktu Obsługi Klienta w sklepie Carrefour, w którym została wydana karta Rodzinka lub zadzwoń na infolinię 801 200 000

Wprowadziłeś błędnie numer kontrolny 3 razy.

Zgłoś się do Punktu Obsługi Klienta w sklepie Carrefour, w którym została wydana karta Rodzinka lub zadzwoń na infolinię 801 200 000.

Rejestracja

Dziękujemy!

Na podany przez Ciebie adres e-mail wysłaliśmy wiadomość z linkiem potwierdzającym rejestrację.

Wyślij ponownie
Zacznij rejestację od początku
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?