Regulamin zwrotów towarów pełnowartościowych w hipermarketach Carrefour „Satysfakcja lub zwrot”

 

 1. Carrefour Polska Sp. z o.o. przyjmuje zwroty towarów pełnowartościowych zakupionych w hipermarketach Carrefour w ciągu 30 dni od daty ich zakupu, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Zwrot towarów pełnowartościowych jest możliwy w Punkcie Obsługi Klientów w dowolnym hipermarkecie Carrefour pod warunkiem, że zwracany towar jest w ofercie handlowej sklepu, w którym towar jest zwracany.
 3. Podstawą przyjęcia zwrotu jest paragon potwierdzający zakup towaru w hipermarkecie Carrefour.
 4. Przyjęcie zwrotu towar pełnowartościowego możliwe jest pod warunkiem, że zwracany towar: - nie nosi śladów użytkowania,

-jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w którym został sprzedany,
-okres pozostały do upływu terminu jego przydatności do spożycia / użycia jest nie krótszy niż 7 dni.

 1. Zwrotowi nie podlegają następujące kategorie towarów: alkohol*, papierosy, bielizna, gry komputerowe, płyty CD, doładowania telefoniczne, zakłady lotto, karty podarunkowe, artykuły wymagające przechowywania w ciągu chłodniczym o ile ciąg ten został przerwany, towary, których karta gwarancyjna została już podbita pieczątką punktu sprzedaży. oraz towary, których zakup wraz z dowodem ich zakupu (np. paragonem) umożliwia udział w konkursie, loterii lub promocji organizowanej przez Carrefour Polska sp. z o.o. lub na zlecenie lub we współpracy z Carrefour Polska Sp. z o.o. Carrefour Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
 2.  W przypadku wystąpienia wątpliwości co do kompletności i pełnej funkcjonalności zwracanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozytywna decyzja pracownika odpowiedniego działu sklepu Carrefour, w którym sprzęt jest zwracany. W przypadku negatywnej opinii pracownika Carrefour zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu.
 3. Zwrotowi podlega cena towaru zapłacona przez klienta, wynikająca z paragonu.
 4. W przypadku zwrotu towaru pełnowartościowego, który został zakupiony z rabatem wynikającym z trwającej akcji marketingowej (klient otrzymał e-bon, e-kupon lub rabat wartościowy) klientowi zostanie wypłacona kwota odpowiednio pomniejszona o wartość udzielonego rabatu.
 5. Zwrot zapłaconej ceny towaru dokonywany jest na kartę podarunkową, poprzez wydanie Klientowi Karty Podarunkowej Carrefour o wartości równej cenie zwracanego towaru. W wyjątkowych sytuacjach Carrefour Polska sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość dokonania zwrotu ceny towaru w formie e-bonu Carrefour.
 6. Karta Podarunkowa Carrefour podlega realizacji wyłącznie w okresie ważności , który wynosi 12 miesięcy i liczony jest od ostatniego dnia miesiąca , w którym nastąpiła jej aktywacja.
 7. Klient dokonujący zwrotu towaru pełnowartościowego zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zwrotu zapłaconej ceny własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu zwrotu.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje w hipermarketach Carrefour od dnia 1 grudnia 2020 r.
 9. Uprawnienie do zwrotu towaru pełnowartościowego na podstawie niniejszego regulaminu nie narusza uprawnień przysługujących klientom z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i jest od nich niezależne.
 10. Carrefour Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnej przyczyny, tj.:
 1. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez odpowiednie organy władzy państwowej zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu;
 2. zmianę zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Carrefour Polska Sp. z o.o. lub zaprzestania prowadzenia przez Carrefour Polska Sp. z o.o. działalności gospodarczej;
 3. zaoferowanie Klientom dodatkowych korzyści lub udogodnień;
 4. zmiana lokalizacji sklepu, otwarcie lub zamknięcie nowych sklepów;
 5. wprowadzenie lub wyłączenie z oferty Carrefour Polska Sp. z o.o. produktów lub usług, w tym także utworzenie lub zamknięcie punktów usługowych, stoisk itp.;
 6.  z innych przyczyn uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Carrefour Polska S.A., względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Klientów lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym regulaminem;
 7. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zawartych w regulaminie;
 1. O zmianie regulaminu Carrefour Polska Sp. z o.o. poinformuje z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie nowej treści regulaminu w Punktach Obsługi Klienta w hipermarketach oraz na stronie internetowej carrefour.pl.
 2. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zasady zwrotu produktów kupionych przed taką zmianą.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny w Punktach Obsługi Klienta w hipermarketach Carrefour oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.carrefour.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF).

 

*nie dotyczy zakupu dokonanego w dniach od 01 do 31.12.2020 r. Zwrotu towaru można dokonać do dnia 16.01.2021 r.