Love Me Green

Love Me Green

Kosmetyki organiczne

Dane firmy:
Evolve sp. z o. o. sp. k.
Łucka 20 m. 67
00-845 Warszawa
Polska
NIP: 1231271998Polityka zwrotów

Pouczenie o odstąpieniu Prawo do odstąpienia Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwo osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięła w posiadanie towary. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musicie Państwo poinformować nas (EVOLVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Łucka 20/67 00-845 Warszawa PL@Love-Me-Green.com, Telefon: +48 22 102 69 51 o podjętej przez Państwa decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. wysłany pocztą list, telefaks lub email). Możecie Państwo w tym celu użyć załączony przykładowy formularz odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, jeśli odeślecie Państwo do nas informację o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia Jeśli odstąpicie Państwo od umowy, jesteśmy zobowiązani do zapłacenia Państwu wszystkich rachunków, które od Państwa otrzymaliśmy, włącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z tego, że wybraliście Państwo inny sposób dostawy niż zalecana przez nas korzystna dostawa standardowa) niezwłocznie w ciągu czternastu dni licząc od dnia, w którym wpłynęła do nas informacja o odstąpieniu przez Państwo od niniejszej umowy. W celu wykonania tej spłaty zastosujemy te same środki płatnicze, które zostały zastosowane podczas pierwotnej transakcji, o ile nie został ustalony z Państwem inny sposób spłaty; w żadnym wypadku z tytułu tej spłaty nie zostaną Państwu naliczone opłaty. Możemy odmówić dokonania spłaty, do momentu zwrócenia przez Państwa towarów lub do momentu przedłożenia przez Państwa potwierdzenia, że odesłaliście Państwo towary, zależnie od tego, które działanie będzie działaniem wcześniejszym. Są Państwo zobowiązani do natychmiastowego odesłania towarów lub ich przekazania do centrum logistyki EVOLVE adres: Evolve spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Łucka 20/67, 00-845 Warszawa, w każdym przypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni licząc od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli odeślecie Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni. Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do oceny charakteru i sposobu działania towarów. Przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia Prawo do odstąpienia wygasa przedwcześnie dla umów – na dostarczenie opakowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, gdy ich opieczętowanie zostało usunięte po dokonaniu dostawy. Wzór – Formularz odstąpienia od umowy (Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać go do nas.) Na adres EVOVLE sp. z o.o. sp.k. ul.Łucka 20/67 00-845 Warszawa E-Mail:PL@Love-Me-Green.com Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej ze mną/z nami (*) umowy o zakupie następujących towarów (*) / wykonaniu następujących usług (*) _______________________________________________ _______________________________________________ Zamówiono dnia ___________________ (*)/otrzymano dnia _______________________(*) Nazwisko Użytkownika/Użytkowników ______________________________________ Podpis Użytkownika/Użytkowników _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________ _____________________________________________________ Data Podpis Użytkownika/Użytkowników (tylko w przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej)