Pszczelarz Kozacki

Pszczelarz Kozacki

Suplementy diety BeeActive - 100% naturalne produkty pszczele.

Dane firmy:
Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak
Tadeusz Kozak, Kozaki 8
23-412 Łukowa
Polska
NIP: 9181041621Polityka zwrotów

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt bez wad. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. 2. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje: • dane kontaktowe Klienta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę; • wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń; • określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży. 3. Wymogi podane w punkcie powyżej są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 4. Przykładowy wzór zgłoszenia reklamacji Produktu w ramach rękojmi dostępny jest tutaj. 5. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może złożyć: • osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: Kozaki 8, 23-412 Łukowa, • pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Kozaki 8 23-412 Łukowa, • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pszczelarz-kozacki.pl 6. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres zamieszkania podany przez Klienta, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 7. Klient korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na koszt Sprzedawcy na adres: Kozaki 8, 23-412 Łukowa. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Klient. 9. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.). 10. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: • zwrócenie się do: Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie https://uokik.gov.pl/) lub wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie https://uokik.gov.pl/) w celu wszczęcia postępowania mediacyjnego pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://uokik.gov.pl/) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (http://www.konsumenci.org/); • skorzystanie z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną. Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.