Co robimy?

Promujemy zdrowe żywienie, edukujemy oraz niesiemy pomoc humanitarną.

Fundacja Carrefour

Międzynarodowa Fundacja Carrefour powstała w 2000 roku; jej misją jest przeciwdziałanie wykluczeniu związanemu z żywnością i niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Fundacja pomaga ludziom w trudnej sytuacji poprzez przekazywanie darowizn oraz podnoszenie świadomości konsumenckiej. Wspiera również rozwój produkcji rolnej oraz realizuje programy żywieniowe w celu promowania zdrowej i zbilansowanej diety.

W Polsce, Międzynarodowa Fundacja Carrefour wspierała takie organizacje, jak Caritas Polska (program „Skrzydła”, pomoc dla powodzian w 2010 roku), czy Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”. Dotychczasowe zaangażowanie Fundacji w projekty realizowane w Polsce to prawie 11 mln złotych.

Obecnie realizowane są następujące projekty: Dożywianie z Carrefour (współpraca z Caritas Polska), oraz Zdrowe jedzenie w mojej szkole i na moim stole (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska).

Najważniejsze projekty zrealizowane z grantów Międzynarodowej Fundacji Carrefour to:

2010 – 2013 – wsparcie dwóch edycji realizowanego przez Caritas Polska programu „Dożywianie z Carrefour”, dzięki któremu dożywiane są dzieci ze świetlic Caritas na terenie całej Polski. Wartość udzielonej pomocy: 565 550 EUR.

2012 – wsparcie realizowanego przez Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska „EKON” projektu szkoleniowego, którego celem było pokonywanie barier związanych z wejściem lub powrotem na lokalny rynek pracy osób niepełnosprawnych wykluczonych społecznie i zachęcenie ich do podjęcia zatrudnienia w sektorze ochrony środowiska (gospodarce odpadami). Wartość udzielonej pomocy: 144 000 EUR.

2010 – pomoc osobom poszkodowanym w powodziach. Wartość udzielonej pomocy: 160 000 EUR.

2007 – 2009 – wsparcie realizowanego przez Caritas Polska programy stypendialnego „Skrzydła”, którego celem jest udzielnie długoterminowej pomocy skierowanej do dzieci - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Wartość udzielonej pomocy: 950 900 EUR.

2005 – 2007 – wsparcie stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, które przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Wartość udzielonej pomocy: 241 292 EUR.

2004 – pomoc osobom poszkodowanym w powodziach. Wartość udzielonej pomocy: 16 158 EUR.

2002 – wsparcie Banków Żywności. Wartość grantu: 59 158 EUR.

O granty Międzynarodowej Fundacji Carrefour mogą ubiegać się organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego.