Nie wybrałeś sklepu
Crystal Pure

Crystal Pure Zimowy płyn do spryskiwaczy do -15°C 4 l

Crystal Pure Zimowy płyn do spryskiwaczy do -15°C 4 l


Składniki

skład zgodnie z rozporządzeniem o detergentach 648/2004/WE: niejonowe środki powierzchniowo-czynne (<5%) kompozycje zapachowe (<0,01%) zawiera metanol

Dodatki
(informacje
o dodatkowych substancjach
np. drożdże, benzoesan,
barwniki sztuczne, słodziki
sztuczne, wzmacniacze smaku,
przeciwutleniacze)

gwarancja zadowolonego auta

Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo H226 - Łatwopalna ciecz i pary. H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H370 - Powoduje uszkodzenie narządów: nerwu wzrokowego, ośrodkowego układu nerwowego. P102 - Chronić przed dziećmi. P270 - Nie jeść, nie pić, nie palić podczas używania produktu. P301 + P312 W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P302+P352 - W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+P340 - W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do przeznaczonych do tego miejsc.

Nazwa produktu
uregulowana prawnie

Zimowy płyn do spryskiwaczy

Adres producenta

HIPERNET Z. Oracz i S-ka Spółka Jawna ul. Karkonoszy 39 03-581 Warszawa

Adres zwrotny

HIPERNET Z. Oracz i S-ka Spółka Jawna ul. Przysuska 7 26-411 Rusinów tel.: 48 380 80 53 fax: 48 380 80 64 www.hipernet.com.pl
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?