Nie wybrałeś sklepu
AUTOLAND

Autoland Car Care Blag Czernidło do opon 400 ml

Zastosowanie Przywraca oponom oryginalny kolor i wydobywa ich głęboką "mokrą" czerń. Konserwuje i zabezpiecza gumę przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz zewnętrznych (sól, zabrudzeni... czytaj więcej

Autoland Car Care Blag Czernidło do opon 400 ml


O produkcie

Zastosowanie Przywraca oponom oryginalny kolor i wydobywa ich głęboką "mokrą" czerń. Konserwuje i zabezpiecza gumę przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz zewnętrznych (sól, zabrudzenia drogowe). Poprawia elastyczność gumy - zapobiega starzeniu i pękaniu krawędzi opon. Zawiera filtr UV - zapobiega płowieniu. 360° działanie - produkt wyposażony w specjalny zawór i rozpylacz gwarantuje działanie w każdej pozycji.

Składniki

Zawiera: węglowodory alifatyczne propan butan

Dodatki
(informacje
o dodatkowych substancjach
np. drożdże, benzoesan,
barwniki sztuczne, słodziki
sztuczne, wzmacniacze smaku,
przeciwutleniacze)

nowa formuła lepsze nabłyszczanie GoodYear rekomenduje przywraca czerń, czyści zapobiega pękaniu i starzeniu opon

Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa

Człowiek i ekologia Niebezpieczeństwo. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie ma płodność lub na dziecko w łonie matki. H373 Może spowodować uszkodzenia narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet poz zużyciu. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. P331 NIE wywoływać wymiotów. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P410+412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z regionalnymi/krajowymi przepisami.

Nazwa produktu
uregulowana prawnie

Czernidło do opon

Adres producenta

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. ul. Ogrodowa 37 00-873 Warszawa Zakład Produkcyjny: ul. Mickiewicza 28 43-250 Pawłowice

Adres zwrotny

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. ul. Ogrodowa 37 00-873 Warszawa tel./fax: +48 (32) 47 22 531 www.autoland.pl sekretariat@autoland.pl
został zapisany jako Twój sklep.

Do czasu wybrania nowego sklepu lub wyczyszczenia plików cookies wszystkie gazetki, produkty, akcje oraz oferty będą prezentowane w kontekście sklepu, który wybrałeś.

Szczegóły sklepu


Zobacz w tym sklepie

Gazetka
promocyjna
Akcje
promocyjne
Nasze
Marki
Polecane
produkty

Lista zakupów
Pobierz listę Wydrukuj listę
Produkt Cena jedn. Ilość Cena
Wartość produktów 249,99
Jeśli zmienisz sklep
utracisz swoją listę zakupów!
Co chcesz zrobić?